Postet av solveig 03. 06. 13

En ny start for venneforeningen

Året 2013 representerer en ny start for Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum som nå er døpt Vitenparken og Norsk Landbruksmuseums Venner. Vi i Venneforeningen inviterer derfor alle nåværende og nye medlemmer til felles arbeid for å utvikle Vitenparken som et aktivt senter for grønne verdier og til å bli et aktivt vitenskapsmuseum for landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås. Den årlige medlemskontingenten er bare 150 kr.

I 2012 ble Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum omorganisert med nye vedtekter, ny finansiering og nytt styre. En viktig endring er at Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) nå har tatt et reelt ansvar for utvikling og finansiering av institusjonen. I tillegg til tilskuddet fra Landbruks- og matdepartementet stiller nå både UMB og Akershus fylkeskommune opp. Det er slått fast at stiftelsens oppgaver skal utføres  ”med sikte på å vise utviklinga innafor ulike sider av norsk landbruk i fortid, samtid og framtid.”  Vedtektene er endret slik at Stiftelsen fra nå av skal ha ansvar for å være et vitenskapsmuseum for landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås og være et formidlings- og opplevelsessenter som dekker de behov UMB og de øvrige forskningsinstitusjonene på Campus Ås har i en utadrettet virksomhet mot ulike brukergrupper. Et nytt styre er valgt med Jan Ove Holmen som leder, og en ny direktør er tilsatt, Per Olav Skjervold. Med nye vedtekter, nytt styre og ny ledelse har Stiftelsen fått nytt navn og en ny profil utad:Vitenparken med undertittel Campus Ås.

En ny start for Norsk Landbruksmuseums Venner (NLMV)

For NLMV gir omorganisering og ny finansiering grunnlaget for en ny start også for det frivillige arbeidet. Vi har lenge etterlyst en reorganisering, og har støttet den løsning som nå er valgt. Reorganiseringen representerer det beste realistiske alternativ for å føre de opprinnelige visjonene om et Norsk Landbruksmuseum videre. Vi har lagt spesiell vekt på to oppgaver som en frivillig organisasjon kan bidra til. For det første vet vi at Vitenparken er helt avhengig av frivillig innsats for å lykkes. Uten våre forgjengeres frivillige arbeid både før og etter Venneforeningen ble stiftet, hadde vi ikke hatt verken en Stiftelse eller de bygninger som Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum (Vitenparken) i dag disponerer.

For det andre mener vi at en aktiv satsing på å få landbrukets vitenskapshistorie fram i lyset er både nødvendig og riktig. Vitenskapsinstitusjonene på Campus Ås har hatt en stor betydning for utviklingen av landbruk, matindustri og matkultur. Det er på tide at dette kommer fram i lyset. Venneforeningens medlemmer representerer en sterk faglig kompetansebase som kan bidra til at vitenskapshistorien i fortid, nåtid og framtid nå blir satt på kartet.

Rammeavtale mellom Vitenparken og Venneforeningen(NLMV)

På Venneforeningens årsmøte 4. april ble det gitt tilslutning til at Vitenparken og Venneforeningen inngår en rammeavtale om samarbeid. Grunnlaget for avtalen er at et organisert samarbeid er nødvendig dersom Vitenparken skal lykkes. Videre er avtalen basert på at vi, Vitenparken og NLMV, sammen skal følge opp de nye vedtektene for virksomheten i Vitenparken.

Venneforeningens leder, Per Harald Grue, er fast observatør i Vitenparkens styre. Samtidig er Vitenparkens direktør, Per Olav Skjervold, oppnevnt som styremedlem i NLMV. Dette skal bidra til at virksomheten blir best mulig samkjørt.

En hovedoppgave for Venneforeningen blir å organisere og utføre dugnadsarbeid knyttet til Vitenparkens drift og nye tiltak. Denne innsatsen skal være basert på frivillighet. Fram til 22. mai har våre medlemmer utført 1100 dugnadstimer under opprydding og riving av den gamle utstillingen og tilrettelegging for ny virksomhet. Dugnadsinnsatsen har en verdi på 250 000 – 400 000 kr. Det har vært gjort en fantastisk innsats og Ida Vesseltun i Vitenparken har skapt en trivelig sosial ramme rundt dugnadsarbeidet.

En ny oppgave for Venneforeningen blir å organisere og drifte prosjektet som skal dokumentere vitenskapshistorien på Campus Ås. Rammene for prosjektet faglig, arbeidsmessig og økonomisk er Vitenparkens ansvar. Venneforeningen skal, også her innenfor rammen av frivillig deltakelse, stå for viktige deler av gjennomføringen.

Vi skal også samarbeide om å profilere Vitenparken som vitenskapsmuseum og som formidlings- og opplevelsessenter. Det kan seinere bli aktuelt å ta opp nye oppgaver i samarbeidet mellom NLMV og Vitenparken.

Styret i Venneforeningen får nye oppgaver

På årsmøtet i NLMV 4. april ble Per Harald Grue valgt til ny leder. Svein Høilo og Maigull Appelgren fortsetter i styret som nestleder og kasserer. Gry Skjeseth blir styrets sekretær og Bonsak Hammerås fortsetter som styremedlem. Even Haugland fortsetter i styret og vil koordinere dugnadsarbeidet knyttet til Vitenparkens drift og utbedringstiltak. Arne Oddvar Skjelvåg vil koordinere samlingsprosjektet knyttet til landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås.

Med dette blir det nye og utvidete oppgaver samlet sett for styret. Det er aktuelt å opprette arbeidsgrupper både knyttet til dugnadsarbeid og landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås. Styret har satt av 30 000 kr av foreningens midler til å starte opp arbeidet med landbrukets vitenskapshistorie på Campus Ås i 2013.

Vi ønsker å bli en slagkraftig Venneforening med flere medlemmer

I 2012 hadde NLMV 97 betalende medlemmer. Skal vi fylle våre oppgaver ønsker vi å bli flere. Det viktigste er at du er med og støtter oss både økonomisk og moralsk. Vi ønsker også å ha med flere som ønsker å gjøre en frivillig innsats i dugnadsarbeid og i vitenskapsprosjektet

Du kan melde deg inn i foreningen ved å klikke deg inn (lenke legges inn her), ved innbetaling på kto 0530.35.80982 eller ved å ta kontakt med kasserer Maigull Appelgren eller leder Per Harald Grue

Styret i NLMV er:

Styreleder: Per Harald Grue, Brekkevn 39 1430 Ås, pharagru@online.no

Nestleder: Svein Høilo, Munkerudåsen 21 E, 1165 Oslo

Styremedlem: Bonak Hammerås, Kroervn 106, 1430 Ås, bonsak.hammeraas@gmail.com

Kasserer: Maigull Appelgren, Liavn 21 C, 1430 Ås, mamarapp@online.no

Sekretær: Gry Skjeseth, Meyers vei 9 A, 1430 Ås, gry.skjeseth@umb.no

Styremedlem: Arne Oddvar Skjelvåg,  Bregnevn 26, 1430 Ås, arne.skjelvag@umb.no

Styremedlem: Per Olav Skjervold,Gamle Mossevei 5, 1430 Ås,  per-olav.skjervold@landbruksmuseet.no

Varamedlem: Even Haugland, Landåskollen 16, 1430 Ås,  evehaug2@online.no

Meld deg inn her