Postet av Elise

Matreformen

Vitenparken Campus Ås, Vitenparkens Venner og Norsk Veterinærhistorisk Selskap inviterer til seminar, torsdag 16. mars.

Å sikre forbrukerne trygg mat byr på store utfordringer, både for private og offentlige aktører. Vi har et globalisert matvaremarked og stor geografisk kontakt gjennom turisme, internasjonal matvarehandel osv. Gjennom matreformen, og etableringen av Mattilsynet, er det lagt til grunn at relevante forskningsinstitusjoner, i samspill med Vitenskapskomiteen for mat, skal være faglige premissleverandører for forvaltningsmessige og politiske beslutninger. Under dette seminaret vil ledelsen ved Mattilsynet gjør rede for hvilke utfordringer de ser framover. Med det som grunnlag, blir forskningsinstitusjonene bedt om å fortelle hvordan disse kan gi best mulig faglig støtte til forvaltningen.

PÅMELDING


Møteleder Stein Aabø, journalist og tidligere politisk kommentator i Dagbladet

Foreløpig program

Kl. 11.30 – 12.00 Mingling og enkel servering

Kl. 12.00-12.05 Åpning av seminaret ved tidligere departementsråd Per Harald Grue

Kl 12.05-12.45 Matreformen med etableringen av Mattilsynet. Fra kaos til konsensus ved tidligere ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken

Kl 12.45-13.15 Utfordringer for Mattilsynet og forventninger til fagetatene ved administrerende direktør Harald Gjein, Mattilsynet

Oppklarende spørsmål til innlederne

Kl 13.30 – 14.30 Forskningsbasert forvaltningsstøtte. Erfaringer og utfordringer

Innlegg fra:

 • Veterinærinstituttet (VI, Roar Gudding)
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES, Ole Arve Misund)
 • Folkehelseinstituttet (FHI, Jan Alexander)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU, Anne Storset)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO, Arne Hermansen)
 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM, Lars E. Hansen)

Kl 14.30-14.50 Kaffepause

Kl 14.50-15.50 Panelsamtale: Møter matreformen brukernes forventninger i dag

 • Harald Gjein, Mattilsynet
 • Henrik Stenwig, NHO Sjømat Norge
 • Ola Hedstein, Norsk landbrukssamvirke
 • Per Roskifte, Norgesgruppen
 • Jan Alexander, VKM
 • Eivind Jacobsen, SIFO

Kl 16.00 Seminaret avsluttes

 

PÅMELDING

Bakgrunn for seminaret

I 2004 ble Mattilsynet etablert som en forvaltningsinstitusjon administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet. Etableringen gav en avklaring om rolle- og ansvarsområder for de berørte departementene og for forskningsinstitusjonene.
Samtidig representerte etableringen avslutningen på en vel hundreårig prosess der utviklingen av og utviklingen i flere departementer, de kommunale næringsmiddelkontrollinstitusjonene og departementenes forvaltnings- og forskningsinstitusjoner hadde stor betydning for de løsninger som ble valgt.

Utviklingen i tiåret før Mattilsynet ble etablert hadde stor betydning. Mat ble storpolitikk som følge av flere matskandaler i Europa. Gjennom inngåelsen av EØS-avtalen i 1994, og utvidelsen av denne gjennom Veterinæravtalen i 2000, ble det meste av bestemmelsene knyttet til matvareproduksjon og matvarekontroll del av det norske regelverket og således harmonisert med tilsvarende i EØS-landene. WTO-avtalen fra 1995 hadde et globalt regelverk knyttet til alle sanitære og fytosanitære bestemmelser nedfelt i SPS-avtalen.

Nye perspektiver på hvordan en skulle sikre forbrukerne trygg mat vokste fram på 1990-tallet. I kjølvannet av de mange matskandalene ble det åpenbart for stadig flere at myndighetenes overvåking og kontroll måtte dekke hele kjeden fra «fra jord og fjord til bord».

Landbruks- og matdepartementet har bidratt til at det er gitt støtte til et bokprosjekt om matpolitikkens historie, herunder utviklingen mot matreformen og etableringen av Mattilsynet. Under dette seminaret vil det bli gjort rede for den kaotiske myndighetsutøvelsen som bygget seg opp i det forrige århundre, og videre hvilke prinsipper som lå til grunn for de organisatoriske grepene som endte opp med matreformen.

PÅMELDING