Husdyra våre 26. mai: Ta traktorlappen og kos med kyllinger på Vitenparken

Bli kjent med grisunger, geitekillinger, lamunger, bier, små, gule kyllinger og hoppende kaniner. Søndag 26. mai kommer husdyra våre på besøk til Vitenparken. Velkommen fra kl 11.00-16.00. Arrangementet er gratis for alle.

Husdyr har en sentral rolle i landbruket, og kunnskap om dem er viktig. Foto: Stiftelsen Kore

30 år med Husdyra våre

Hvor mange spener har en geit, og hvorfor sprer bonden dyremøkk på jordene? Velkommen til Vitenparken denne søndagen der du både kan klappe geiter og kose med kyllinger. Søndag 26. mai 2019 starter Husdyra våre for 30. gang i Ås. I løpet av disse 30 årene har nesten 25 000 barn fått lære om husdyra og hvor maten kommer fra gjennom husdyrdager i Ås. Hvert år inviteres publikum til et åpent søndagsarrangement, og de to påfølgende dagene er spesielt for barnehager og 3. og 5.  klassinger.

Historisk arrangement

Det hele startet i 1987 med et samarbeid mellom Norges Landbrukshøgskole og gårdsbruket, Ås Landbrukslag og Ås Bygdekvinnelag, som en videreføring av Skole & Landbruk i Ås. Skole & Landbruk var et samarbeid mellom skolene i Ås v/ skolekontoret og landbruket i Ås representert ved Ås Landbrukslag, Ås Skogeierlag og Ås Bygdekvinnelag. De hadde som mål å tilby skolene i Ås kunnskap om landbruket både teoretisk i klasserom, men også ved besøk på gårder som ønsket besøk av skoleklasser og la til rette for dette.

Fyller Vitenparken med husdyr

Så lenge den gamle driftsbygningen eksisterte og sau, geit, høner og pelsdyr var samlet rundt denne så fikk barna møte dyrene i sitt rette miljø, altså i de ulike dyrs hus eller i nær tilknytning til. Etter at alle dyrene ble flyttet til Ås gård og det ble innført et strengere lovverk knyttet til smittevern, har vi blitt nødt til å lage binger til dem for å vise dem fram for barn og voksne ved Vitenparken. Fra 2016 ble Husdyra våre derfor flyttet til Vitenparken og området rundt Andedammen.  

Søndag 26. mai 2019 starter Husdyra våre for 30. gang i Ås. Foto: Vitenparken Campus Ås

Husdyr i Norge

Visste du at omlag 65 % av alle landbruksbedrifter i Norge driver i dag med husdyrproduksjon? Disse driver for eksempel med melkeku, storfe, sau, melkegeit, gris, høner og kylling. Husdyr er domestiserte eller temmede dyr som brukes til å produsere blant annet kjøtt, melk, egg, honning og ull. I Norge finnes det 26.583 jordbruksbedrifter med husdyr (SSB per 1. mars 2019), og de viktigste produksjonsdyrene er storfe, sau, geit, svin og kylling. Vår samarbeidspartner, Stiftelsen Kore, har dykket inn i Koredatabasen for å se hva som opptar husdyrforskerne for tiden, og har valgt ut noen temaer.

Separasjon av ku og kalv

Et spørsmål forskerne stiller seg er når og hvordan kan kalven best separeres fra kuen. I konvensjonell produksjon separeres ku og kalv umiddelbart, men i økologisk produksjon er regelen at kalven skal gå med mor i minst 3 dager. Fordi det er både utfordringer og fordeler med å ha ku og kalv sammen lengre så er forskerne interessert i å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Les mer i rapporten fra NORSØK i Koredatabasen.

Husdyr, fôr og klima

Et annet tema som opptar forskerne er husdyr og klima. Hvordan påvirker fôret husdyrenes metanutslipp? Er det forskjell på konvensjonell og økologisk melkeproduksjon når det gjelder klima? Og kan vi virkelig lagre karbon i beitemark?  Forskerne leter etter fôrstrategier som reduserer klimagassutslippene fra husdyrproduksjonen. I en studie fra Danmark har forskerne gitt storfe fire ulike typer fôr og sammenlignet produktiviteten, metanustlipp og karbonavtrykket per kg spisbart kjøtt. I denne studien gjort på vestlandet sammenlignet forskerne bærekraften hos økologisk og konvensjonell melkeproduksjon.  De fant at økologisk produksjon hadde lavere klimagassutslipp og energiintensitet enn konvensjonell produksjon. Dyr som går på beite kan bidra til opptak og lagring av klimagasser. Les mer i rapporten Beitemarka – et ukjent karbonlager.

Dyrevelferd

Både forbrukere og forskere blir stadig mer opptatt av dyrevelferd. Forskerne er opptatt av hvordan dyrene har det, og i denne artikkelen får du en oversikt over dagens status når det gjelder forskning på kognitiv kapasitet hos husdyr. Forskerne påpeker at dette er viktig kunnskap for å unngå å sette husdyr i situasjoner med dårlig velferd.  Også oss forbrukere forskes det på. I en studie fra SIFO undersøkte forskerne vår forståelse for dyrevelferdsmerking av egg. Les mer her.

I Koredatabasen finner du forsking om husdyr. Foto: Stiftelsen Kore

Husdyrforsking i Koredatabasen

Om du vil lese mer om hva forskerne sier om husdyr kan du sjekke ut Koredatabasen. I kategorien husdyr får du oversikt, og du kan også velge spesifikke husdyr om du for eksempel vil lese mer om kylling, sau eller geit. Husdyr har en viktig rolle i landbruket, og vi vil gjøre kunnskap om husdyr tilgjengelig for alle.

Relaterte nyheter