Klimatilpasning i grønnsaksproduksjon

Endringer i nedbørsmengder og intensitet vil ha spesielt stor betydning for ettårige vekster.

Foto: Stiftelsen Kore.

Mer regn gir utfordringer

Ekstrem nedbør vil øke risikoen for næringstap via avrenning og erosjon, spesielt for grønnsaker og potet hvor mye jord er eksponert i sesongen (Molteberg og Vågen 2016). Økt nedbør på høsten vil også vanskeliggjøre innhøsting, medføre økt fare for jord pakking, tråkkeskader, dårligere jordkvalitet og jordstruktur og det vil bli vanskeligere å utforme høstingsstrategier på grunn av mer uregelmessig nedbør. Økt nedbør kan også føre til forlengede tidsrom med vannmetta jord, som kan gi skader hos korn og grønnsaker (Seehusen m.fl. 2016, Molteberg og Vågen 2016).

Våtere forhold under vekst og innhøsting kan påvirke kvalitet i flere vekster, spesielt ettårige. Økt press fra ugras, skadeorganismer og sykdom grunnet økt temperatur vil kunne gi press på plantevernet.

Økt temperatur og tørke

Høyere temperatur kan gi mer ugressvekst og kan øke forekomst av sykdommer og skadedyr. Områder med tørre somre kan oppleve tørke og avlingssvikt. Tele om våren og fare for frost på bar jord vanskeliggjør planlegging og oppstart om våren. Oversvømmelser og flomskader, skred, jordras og avrenning er også aktuelle problemer for ettårige vekster. Også her er det spørsmål knyttet til drenering og hydrotekniske systemer.