Norwegian BioArt Arena (NOBA)

Norwegian BioArt Arena er et prosjekt av Vitenparken.  BioArt omfatter ulike kunstretninger som jobber med levende materialer, organismer og prosesser.

Scroll down for english and also find more information on NOBAs own web page. Follow NOBA on Instagram and Facebook.

Om NOBA 

Norwegian BioArt Arena, NOBA, er et prosjekt av Vitenparken ÅsVi etablerer oss som et kunstfaglig knutepunkt og publikumsarena for biokunst og er den første permanente arenaen for denne type kunst i Norge.  NOBA kombinerer kunst, forskningsbasert kunnskapkritisk tenkning og ny teknologi i et ønske om å stimulere til økt bevissthet rundt miljøbiologi og bærekraft 

 Hva er biokunst 

Som arena ønsker vi å utforske hva biokunst er og kan være. Vi definerer biokunst som et paraplybegrep for et bredt spekter av kunstformer som arbeider kritisk med biologi, og konsepter og relasjoner i forandring grunnet biovitenskapelig forskning.  Biokunstnere blander kunstneriske og vitenskapelige prosesser, metoder, tilnærminger og verktøy, og kunstverk blir ofte skapt mellom feltarbeid, studio og laboratorium. Gjennom disse prosessene og koblingene leverer biokunst sosial og politisk kritikk, stiller spørsmål om vitenskapens rolle i samfunnet, engasjerer samfunnet i biovitenskapelige nyvinninger, stimulerer til dialog og utfordrer vårt forhold til verden rundt oss.  

  Hvorfor kunst og vitenskap? 

I dag jobber mange kunstnere og forskere med bærekraft og miljø som bakteppeMenneskets påvirkning  klodens prosesser blir stadig mer tydeligog tidligere motsetninger som natur og kultur blir visket ut. I sammenheng med miljø og klimaforandringer ser vi  den tverrfaglige og kritiske tenkningen i skillelinjene mellom biovitenskap, kunst og miljøhumaniorahvor biokunst holder tilsom spesielt betydningsfull i videre og bærekraftig utvikling av kultur og samfunnEt utvidet samspill mellom kunst og forskning stimulerer begge miljøer. Fellesnevnere er nysgjerrighet, skapertrang, spisskompetanse, kritikk og formidling. Ved å skape en arena der disse miljøene kan møtes for gjensidig inspirasjon, utveksling av kompetanse og gjensidig kritikk, kan det oppstå nye koblinger og samspill som fremmer hver av disiplinene. For publikum utgjør dette et nyskapende kulturtilbud. For skoleelever representerer det en annen inspirasjonskilde til fremtidig utdanning og engasjement for et bærekraftig samfunn. For samfunnets bærekraftsmål kan det fremskynde ønsket utvikling. 

 

NOBA som en nasjonal og internasjonal arena for biokunst 

Som kunstfaglig knutepunkt og publikumsarena for biokunst ønsker vi å stimulere utviklingen av det nasjonale og internasjonale biokunstmiljøet. Med en beliggenhet midt i forskningsmiljøene på Ås, legges det til rette for samspill og samarbeid mellom kunstnere og forskere med kompetanse innen biologisk relaterte fagdisipliner. NOBA har forskjellige visningslokaler og parkarealer til disposisjon. I løpet at 2020 vil vi også ha på plass vår biokunstlab. 

NOBA (Norwegian BioArt Arena) er støttet av Kulturrådet gjennom ordningen Rom for Kunst, Gjesteopphold for Kuratorer og Kunstnere samt Arena Utvikling.  

English

About NOBA 

Norwegian BioArt Arena, NOBA, is a projecby Vitenparken ÅsWe are the first permanent arena for BioArt in NorwayNOBA combines art, research-based knowledge, critical thinking and new technology with the aim of stimulating increased awareness of our living environment, biology and sustainability. 

What is BioArt? 

As Arena we wish to explore what bioart is and can be. We define bioart as an umbrella term for a broad range of art forms that engage critically with biologyand concepts and relations in flux due to bioscientific research. Bioartists mix artistic and scientific processesmethodsapproaches and tools, and artworks are often created in between the fieldthe studio and the laboratory. Through these processes and connections bioart delivers social and political critique, poses questions about the role of science in societyengages societal actors in bioscientific innovationstimulates dialogue, and challenges our relationship with the living world that surrounds us.  

  

Why art and science?  

In our time many artists and researchers are working on issues relating to sustainability and environment. The effects of human activity on the processes of our globe are becoming increasingly apparent, and earlier oppositions between nature and culture are seen to be less clear-cut. In the context of environmental and climate change we consider cross-disciplinary and critical thinking in the intersections between bioscience, art and environmental humanities where bioart can be found, as particularly well poised to encourage sustainable cultural and societal developmentAn expanded interplay in between art and research stimulates both fields. Common factors can be found in curiosity, creativity, specialised knowledge, critique and dissemination. Through the creation of an arena where these environments can come together for mutual inspiration, exchange of knowledge and mutual critique, new connections and collaborations can arise that benefit both fields. For the audience this constitutes a novel cultural offering. For school pupils it represents a different source of inspiration for future education and involvement in a sustainable society. For the sustainable development goals of our society it can further desirable developments. 

  

NOBA as a national and international arena for bioart 

As an artistic node and audience arena for bioartwe wish to stimulate the development of the national and international bioart environmentSituated in the midst of the research communities of Ås, we facilitate interaction and collaboration between artists and scientists focused on bio-related disciplines. NOBA haa range of different exhibition venues at its disposal, and can also host outdoors events and works in the university park. Ithe course of 2020 the NOBA biolab will also open to the public. 

 

NOBA (Norwegian BioArt Arena) is supported by Arts Council Norway through the grants ordningen Rom for Kunst, Gjesteopphold for kuratorer og Kunstnere samt Arena Utvikling.  

 

Norwegian BioArt Arena – NOBA » Noba

Curator and manager: Eli Skatvedt

Project Manager: Rebekka Sæter

Marketing: Elina Gobeti

Graphic designer: Raquel Marques

Related projects