Norwegian BioArt Arena (NOBA)

Vitenparken jobber for å etablere Norwegian BioArt Arena. Vitenparken kombinerer kunst, forskningsbasert kunnskap og ny teknologi for å stimulere økt bærekraft. BioArt omfatter ulike kunstretninger som jobber med levende materialer, organismer og prosesser.

Hva er BioArt?

Begrepet BioArt omfatter ulike kunstretninger som jobber med levende materialer, organismer og prosesser og er en internasjonalt voksende trend nært knyttet til bærekraft og miljø. Som samtidskunst bruker BioArt ofte vitenskapelige prosesser og teknikker som inspirasjonskilde eller verktøy. BioArt forutsetter egnede visningsarenaer eller infrastruktur som muliggjør biologiske prosesser, som uterom og kunsthaller med egnet infrastruktur. BioArt presenteres internasjonalt som festivaler, i urbane utemiljø / parker og som kortvarige tematiske utstillinger i etablerte kunstarenaer. Norge har foreløpig ingen permanent utstillingsarena for BioArt, som kunstarena for publikum og kunstfaglig miljø.

 

Hvorfor kunst og vitenskap?

Et utvidet samspill mellom kunst og vitenskap vil stimulere begge miljøer. Fellesnevnere er nysgjerrighet, skapertrang, spisskompetanse, kritikk og formidling. Ved å skape arenaer der disse miljøene kan møtes for gjensidig inspirasjon, utveksling av kompetanse eller gjensidig kritikk, kan det oppstå koblinger og samspill som fremmer hver av de to disipliner. For publikum utgjør dette et nyskapende kulturtilbud. For skoleelever representerer det en annen inspirasjonskilde til fremtidig utdanning og engasjement for et bærekraftig samfunn. For bioøkonomien og samfunnets bærekraftsmål kan det fremskynde ønsket utvikling.

 

Vitenparken som en nasjonal arena for BioArt

Stiftelsen Vitenparken vil utvikle fysiske visningsarenaer for BioArt, som er spesielt tilrettelagt og dedikert til disse kunstformene. Vitenparken vil utvikle arenaer som stimulerer utviklingen av et nasjonalt og internasjonalt kunstfaglig miljø innen BioArt. Med en beliggenhet i forskningsmiljøene på Ås, legges det til rette for samspill og samarbeid mellom kunstnere og forskere med kompetanse innen biologiske relaterte fagdisipliner. Med en nærhet til NMBU, som også har hundreårig historie som utdanningsinstitusjon innen landskapsarkitektur og hagekunst, og relaterte fagdispliner innen miljø- og biovitenskap, er det potensiale for å utvikle studietilbud innen BioArt. Med en beliggenhet nær Oslo har en nasjonal arena for BioArt potensiale til å bli en internasjonal destinasjon innen kulturturisme.

 

Thinking Through Matter: BioArt in a Contemporary Norwegian Context

2 April 2019 arrangerte vi symposiet Thinking Through Matter: BioArt in a Contemporary Norwegian Context.

Symposiet samlet kunstnere, designere, akademikere og forskere fra Norge og utlandet til møte, diskusjon og presentasjon av arbeid. Målet med symposiet var å kryss-pollinere mellom forskjellige felt og stimulere til diskusjon om BioArt sin posisjon og rolle i dagens og morgendagens samfunn. I tillegg ønskt vi  å få en bedre forståelse av hvilke støtte, rom, ferdigheter, nettverk og fasiliteter kunstnere og designere trenger for å vokse og utvikle sitt arbeid. Blandt dem som presenterte var Hege Tapio, Marietta Radomska, Cecilia Jonsson, Anthropocene Cookbook av Zane Cerpina. Du kan lese mer om symposiet og deltagerne på Vitenparken sin side Og på EE- Experimental and Emerging arts- Journal

 

 

Prosjektleder er Solveig Arnesen, solveig@vitenparken.no

Prosjektkoordinator er Annike Flo, annike@vitenparken.no

Relaterte prosjekter