Klimatilpasning i kornproduksjon

Høyere snitt-temperatur og mer nedbør vil i utgangspunktet gi bedre vekstforhold og lenger vekstsesong i årene som kommer. Det vil trolig bli aktuelt å innføre nye sorter, og dyrkingsteknikkene må tilpasses endrede produksjonsvilkår.

Foto: Økologisk spesialkorn.

Den norsk vekstsesongen

I Norge er det betydelige variasjoner i vær og klima mellom og innen ulike landsdeler. Temperaturene er høyere sammenliknet med andre områder på samme breddegrader på grunn av gunstige luft- og havstrømmer. Forholdene for kornproduksjon er likevel marginale, siden vekstsesongen er kort og relativt våt, noe som fører til et relativt lavt avlingsnivå. I følge klimamodellene er Norge blant de få områdene i Europa der en forventer en positiv effekt av klimaendringer på planteproduksjonen, men økt nedbør og mer ekstremvær er utfordringer som må håndteres.

I dag er lav temperatur og kort vekstsesong begrensende faktorer for planteproduksjonen, og en temperaturøkning vil kunne forbedre vekstbetingelsene betydelig i norsk jordbruk. På den andre siden vil økt nedbør og mer ekstremvær i fremtiden gi utfordringer som må håndteres.

For å utnytte fordelene med økt temperatur og lengre vekstsesong må jordbruket utvikle kunnskapsbaserte tilpasninger. Det vil være viktig å kunne håndtere nye sykdommer, insekter og ugras som vil opptre i et varmere klima.

Nye strategier for plantevern

Utvikling og implementering av integrerte plantevernstrategier kan være nødvendig for å unngå et økt behov for sprøytemidler. Robuste sorter og tilpasset agronomi til et endret klima må også til for å kunne utnytte de nye klimatiske forholdene. I tillegg vil det være essensielt å finne og implementere tiltak som minsker faren for jordpakking.

Valg av arter og sorter

En viktig konsekvens av temperaturøkningen er at vekstsesongen vil bli betydelig lengre. Det beregnes en økning på 1–2 måneder i store deler av landet, og opp mot 2-3 måneder i enkelte områder, frem mot 2100.

Klimaendringene vil påvirke plantenes vekstvilkår gjennom endret temperatur, nedbørsmengde og intensitet. Vi kan derfor forvente nye vekstforhold i fremtiden, og må utvikle sorter og ta i bruk eldre sorter som kan utnytte nye vekstforhold.