Kompetansemål videregående skole

Dette undervisningsopplegget er laget for videregående trinn VG2 og VG3, og særlig for studieretningene landbruk og gartnernæring og naturbruk. Under er en liste over kompetansemål opplegget er innom.

Aktuelle kompetansemål

Programområde for landbruk og gartnernæring – Læreplan i felles programfag Vg2 (LGA02-03)

Produksjon og tjenesteyting: 

 • Planlegge (…) arbeidsoppgaver innenfor landbruk og gartnernæring ut fra produksjonenes egenart, organismenes biologi, behov for stell, og gjeldende regelverk
 • Gjøre rede for symptomene til de vanligste dyre- og plantesykdommer og hvordan disse spres, og vurdere tiltak som kan forebygge sykdom og smitte
 • Vurdere klima- og miljømessige konsekvenser ved ulike produksjonsmåter og foreslå forbedringstiltak ut fra lokale forhold 

Forvaltning og drift: 

 • Vurdere og beskrive hvordan næringsutøvelsen påvirker lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet 
 • Vurdere arealbruken i ulike områder med tanke på andre brukerinteresser, miljø og lokal ressursforvaltning

Programområde for gartnernæring – Læreplan i felles programfag Vg3 (GAN3-02)

(…) Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse i ulike typer gartnerproduksjon under varierende natur- og klimaforhold. Opplæringen skal legge til rette for samarbeid og selvstendig arbeid og fremme forståelse for sammenhenger mellom arbeidsinnsats, økonomisk utbytte og miljøhensyn. (…) 

Planteproduksjon: 

 • (…) velge produksjonsmetode ut fra plantenes egenskaper og miljøkrav. 
 • gjøre rede for ulike formeringsmetoder i planteproduksjonen (…) 
 • vurdere miljø- og energiøkonomiseringstiltak i planteproduksjon (…) 

Plantebruk: 

 • beskrive bruk av planter og planteprodukter i et historisk perspektiv og vurdere potensialet for bearbeiding og videreforedling  
 • gjøre rede for kulturplanters betydning som næringsmiddel, medisin og smaksopplevelse 
 • identifisere og beskrive kulturplanter med norske og botaniske navn 

Programområde for landbruk – Læreplan i felles programfag Vg3 (LBR3-02)

(…) sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt. Felles programfag skal vektlegge bærekraftig forvaltning og sammenhenger mellom ulike typer landbruksproduksjon, ressursgrunnlag, ressursforvaltning og økonomisk utbytte. (…) 

Plante- og husdyrproduksjon: 

 • planlegge, utføre og vurdere ulike typer landbruksproduksjoner i tråd med gjeldende regelverk (…) 

Utmark og kulturlandskap: 

 • kartlegge vegetasjon og gi eksempler på ulike landskapstypers betydning for landskapsbildet og som leveområde for planter og dyr

Felles programfag naturbruk VG3

Naturforvaltningsfaget skal medverke til å fremme kompetanse i forvaltning av natur og ressursar med tanke på at naturen har eigenverdi og skal gi eit godt livsgrunnlag for menneska no og i framtida. (…) Opplæringa skal leggje vekt på det å kunne sjå ei sak frå fleire sider, vekte ulike interesser mot kvarandre, finne forslag til løysingar i konfliktsaker og setje forslag til løysingar om til praktisk handling. 

Forvaltning av natur: 

 • gjere greie for viktige miljøutfordringar lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt 
 • gjere greie for sentrale prinsipp og strategiar for berekraftig forvaltning av naturen
 • drøfte etiske dilemma knytte til bruk av naturen og gi eksempel på politiske prosessar knytte til naturforvaltning 

Kartlegging, plan og tiltak: 

 • drøfte korleis næringsverksemd, naturvern og friluftsinteresser i eit område kan samordnast

Overordnet del – tverrfaglig tema bærekraftig utvikling 

“Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.  

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling. 

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.” 

Det er i tillegg relevant med tanke på kapitlene i Overordnet del som omhandler Kritisk tenkning og etisk bevissthet og Respekt for naturen og miljøbevissthet. 

Grunnleggende ferdigheter

 • muntlige ferdigheter i diskusjonsoppgaver 
 • å skrive – avhengig av valg av etterarbeid  
 • å regne trenes i arbeid med anslag over areal og produksjon, samt beregning av ingredienser i matlaging for de som deltar på Vitenparken
 • digitale ferdigheter trenes gjennom digital novelle og nettressurser
 • lesing trenes i de fleste oppgavene. Lese instruksjoner, hente ut informasjon fra en tekst og sette den inn i en sammenheng. 

Opplegget er utviklet av pedagoger på Vitenparken Campus Ås, og er en del av prosjektet “Ny giv for norsk plantearv”, i samarbeid med Norsk Bruksgenbank og støttet av Sparebankstiftelsen DNB.