fbpx Skip to content

Vitenparken

Matsikkerhet og selvforsyning i Norge

Norge er i stor grad selvforsynt når det gjelder kjøtt, mens den er klart lavere – og fallende – for planteprodukter. Mellom 2005 og 2013 ble selvforsyningsgraden for planteprodukter redusert fra 52 til 46 prosent.

Foto: Vitenparken.

Matsikkerhet dreier seg om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat – også i krisetider. Selvforsyning er viktig for matsikkerheten. Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har satt matsikkerhet høyt på dagsorden – både i Norge og internasjonalt.

Matsikkerhet vs mattrygghet

FN definerer matsikkerhet slik: “Matsikkerhet eksisterer når alle menneske til hver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse.”

Begrepet blir ofte forveksla med mattrygghet, som innebærer at maten vi spiser ikke inneholder mikroorganismer, miljøgifter eller fremmedelement som gjør oss syke.

Selvforsyning

Ut fra et beredskapshensyn bør et samfunn produsere så mye som mulig av maten innbyggerne i landet trenger selv. I krigs- eller krisetider er stabil matforsyning særlig viktig, og selvforsyning en vesentlig faktor for matsikkerheten.

Norge er i stor grad selvforsynt når det gjelder kjøtt, mens den er klart lavere – og fallende – for planteprodukter. Mellom 2005 og 2013 ble selvforsyningsgraden for planteprodukter redusert fra 52 til 46 prosent. Når det gjelder fisk er Norge netto eksportør. Vi produserer med andre ord alt vi trenger innenlands, i tillegg til at vi eksporterer.

Selvforsyningsgraden for jordbruksprodukter i Norge varierer fra år til år, avhengig av været.

Jevnt over har vi mindre gunstige forhold for jordbruksproduksjon enn mange andre land – med kort vekstsesong, kaldt klima og få og spredt landbruksareal. Til tross for et krevende utgangspunkt, har det likevel vært stor produksjonsvekst i Norge de siste tiårene.

I framtiden er det viktig at den landbaserte matproduksjonen fortsetter å øke, i takt med etterspørselen til en økende befolkning. 

Kilder