Tap av naturmangfold

Det er kartlagt i underkant av to millioner arter på verdensbasis, i tillegg er det mange arter som ikke er beskrevet av vitenskapen. Det er anslått at det faktiske tallet på arter på kloden ligger på om lag åtte til tolv millioner, hvorav de fleste er insekter. Per i dag er én million arter truet av utryddelse. Tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt. Flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie.

Foto: Unsplash.com

Tap av biologisk mangfold i Norge

I Norge er det i dag påvist omtrent 44 000 arter. Det totale antallet ligger trolig rundt 60 000. Norsk rødliste for arter fra 2015 viser at vi har 2355 truede arter i Norge. Av artene som er truet i Norge, er 87 prosent truet på grunn av ulike typer arealendringer. Avskoging, drenering, gjengroing, oppdyrking, nedbygging og oppdemming er noen eksempler på hvordan vi endrer artenes leveområder gjennom vår bruk av arealene.

Eksempler fra Europa

Et eksempel fra  Tyskland viser nedgangen tydelig. Forskere tok prøver fra 150 enger og 140 skogområder i 10 år. Til sammen talte de opp omtrent en million insekter i tre regioner i Tyskland. En tredjedel av stedene som ble undersøkt lå i vernede områder. Det ble 78 prosent færre insekter i de åpne områdene i løpet av perioden. Artsmangfoldet ble i snitt redusert med en tredjedel. Også i skogen var mange insekter på kraftig tilbakegang. Vekten av fangsten ble redusert med 67 prosent i engområder og 41 prosent i skogen i løpet av de ti årene.

Det var ikke så stor forskjell ut fra hvordan skogen og beitene ble brukt. Altså var det omtrent like mange insekter som forsvant fra naturreservater som andre områder. Det var viktigere hvordan landskapet rundt så ut. Spesielt i åpne områder. Forskerne fant ut at det ble færre arter jo mer dyrka mark det var rundt engene. Fallet i antall insekter så ikke ut til å ha stoppet da studien ble avsluttet.

Foto: Stiftelsen Kore.

IPBES – Det internasjonale Naturpanelet

Det internasjonale Naturpanelet, IPBES, ble opprettet i 2012 og er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet. Naturpanelet administreres av FNs miljøprogram.

I 2019 presenterte det internasjonale naturpanelet (IPBES) sin rapport om tilstanden for verdens biologiske mangfold. De slår fast at utrydningstempoet i dag er ti til hundre ganger raskere enn det har vært de siste 10 millioner årene, og det akselererer. Per i dag er én million arter truet av utryddelse.

Nedgangen i antallet ville pattedyr omtales som dramatisk. Mennesker og husdyr utgjør nå hele 95 prosent av pattedyrenes biomasse, det vil si vår samlede vekt.

Årsaker til tap av arter

De direkte årsakene til tapet av arter, rangert etter betydning, er ifølge rapporten: Krympende habitat, jakt og fiske, ulovlig handel med dyrs kroppsdeler, klimaendringer, forurensing og fremmede arter. Menneskelig aktivitet har medført omfattende endringer i 75 prosent av miljøet på land, 50 prosent av elvene og 66 prosent av det marine miljøet. 75 prosent av landområdene er vesentlig endret, 66 prosent av havområdene påvirkes i stadig sterkere grad, og 85 prosent av verdens våtmarker er tapt.

Kilder og ressurser