Follonettverk

Vi på Vitenparken ønsker å styrke næringslivet i Follo-regionen, ved å vise frem spennende eksempler som kan skape stolthet og engasjement. Det er lite kjennskap blant publikum og politikere om næringslivet i vår egen region. Dette vil vi gjøre noe med.

Vitenparken startet i 2015 opp det treårige prosjektet Trekantsamarbeid med støtte fra Akershus Fylkeskommune og Follorådet.

Trekantarrangement på Vitenparken

Vitenparken har de siste 4 årene utviklet seg som en selvstendig aktør i hjertet av Campus Ås. Vi er en åpen arena hvor næringsliv, forskning og publikum møtes i interessante og inspirerende trekantarrangementer som utløser idéer og nytt samarbeid. Vår fysiske arena har muligheter for iscenesettelse gjennom visualisering og fysiske utstillinger og kan skape en særegen kulisse som skaper annerledes møter og attraktive kunnskapsopplevelser. Vi er den fysiske møteplassen på Campus Ås som har lavest terskel for å skape kontakt mellom de ulike miljøene. Vitenparken er en arena i vekst.  Antall gjester som besøkte Vitenparken økte med 66 %, det vil si fra ca 30 000 til ca 50 000 fra 2015 til 2016.

 

Samarbeidsplattform for bioøkonomi

Vitenparken er nå tilsluttet samarbeidsplattformen mellom Akershus fylkeskommune. NMBU og øvrige campusinstitusjoner, samt Follorådet og Ås kommune. Vi deler visjonen om at Follo skal bli en region kjent for sitt innovative og konkurransedyktige næringsliv basert på utstrakt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringsliv og regionale myndigheter. Relevant for Vitenparken er også å inkludere publikum. Det er avgjørende for å få til mer regionalt samarbeid at Vitenparken er en arena hvor næringslivet, men også publikummet som bor og jobber i regionen føler seg hjemme midt i hjertet av forskningsmiljøet.

Samarbeidsplattformen legger blant annet til grunn følgende målsettinger som er relevante for dette prosjektet:

 • Bioøkonomien skal være et satsningsområde i Follo.
 • Øke næringslivets interesse for innovasjon og FoU-arbeid og deltagelse i internasjonale prosjekter.
 • Det bør legges opp til gode lokale læringsprosesser gjennom et innovativt næringsmiljø.

 

6 arbeidspakker

 1. Oppfølging av undersøkelse
  Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført en undersøkelse blant bedrifter i Follo.
 2. Kommunenettverk
  Et godt samarbeid mellom samtlige Follo-kommuner og Vitenparken som en nøytral aktør på Campus er kommet godt i gang.
 3. Identifisere relevante forskningsmiljø
  Identifisere forskningsmiljøer ved Campus Ås som kan være relevant for næringslivet i regionen å møte.
 4. Trekantarrangementer
  Det skal tilrettelegges for og gjennomføres tematiske arrangementer der dette næringslivet kan presentere sin virksomhet og konkurransesituasjon, i møte med publikum og relevante forskningsmiljø.
 5. Kommunikasjonsarbeid
  Det legges opp til samarbeid med flere medieaktører for å bidra til å skape økt kjennskap til næringslivet i Follo, til Campus Ås. Det er lite næringslivsstoff i lokale og regionale medier.
 6. Fysisk formidlingsarena
  Det er etablert en hensiktsmessig arena for en faglig og sosial møteplass.

Kontaktperson

Solveig Arnesen
Kommunikasjonssjef
solveig@vitenparken.no