Post 4: Dilemma om biomangfold

Det biologiske mangfoldet har mange funksjoner i landbruket. Landbruket nyter godt av mange økosystemtjenester som naturen byr på. Det kan være alt fra pollinering til vannrensing og binding av karbon og nitrogen.

Diskutér et dilemma

Her finner dere et biomangfold-dilemma som dere som biologer må ta stilling til. Diskutér i gruppa og bli enig om hvilket svaralternativ dere skal velge.


Les mer om


Hva nå?